عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

10189

تا بودی دلشوره بود و

حالا که نیستی، افسردگی...


10188

علت انفجار واحد مسکونی دلش!
نشت گناه بود...

10187

حس های را یکی درست

یکی غلط می نویسم

که همیشه برایت تازه بمانم!

غیر قابل پیش بینی

اجل از حدس و گمان!

10186

برخی مدیران را می بینم
و حس می کنم
در تیمارستانی بستری ام
که پرستاران و مدیرانش
بیماران اصلی اند!

10185

هر تلاشی برای ترک من

جز توطئه چه نام دارد؟

10184

خدا

در هر ماهی

از بندگانش انتظاری دارد

در یک ماه اشک می خواهد

در یک ماه صبر

و رمضان همان

ماه صبر است...

10183

بلیطش را اوکی کرد

تا ماه رمضان را
با مسافرت به در کند!

10182

دارد از راه می رسد

ماهی که می سوزاند

جنگل خشک معاصی ام را

زودتر بیا ماه رمضان...

10181

دوباره باید نوشت
دوباره باید زندگی کرد

10180

خدایا
قیدم را نزن
مقیدم کن