عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

10110

پول تو جیبی چند نوجوان خرج می شود و خرج

10109

کوفیان با را بر با ترجیح دادند


10108

حواسمان باشد خطر یعنی بیخ گوشمان آنها که در واق واق می کنند اسمی ندارند!

10107

برد برد یعنی ما صنعت هواپیما و خودروسازی فرانسه را تقویت می کنیم و آنها صنعت تروریست و منافقین را

10106

این منافق ها از بس نجس تشریف دارند سوره منافقین داریم ولی سوره کفار نداریم

10105

تنها نقطه اشتراکم با نقد به قوه قضائیه است برخی نقد به قوه مجریه را با دفاع از قوه قضائیه قاطی کرده اند

10104

رئیس جمهور امریکا سخنرانی هایش را توئیت می کند رئیس جمهور ما توئیت های دیگران را سخنرانی...

10103

به انتقام پرواز ایت الله خمینی در ۱۲ بهمن شما را نشانه گرفتند کینه امریکایی ها اباشتری است

10102

یعنی امیدت تنها به خدا باشد نه مسئولین

10101

هنوز که هنوز است امریکایی ها کل ایران را پرواز می بینند و عاشق تجدید خاطره ها