عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

2976

وصف لبهای عقیقت خواندنی ست

خاطرات با تو بودن ماندنی ست

صبر من گشته تمام از دوری ات

زندگی بی تو فقط جان کندنی ست

2975

دلم تنگ نگاه چون بهارت

برای دیدنت کردم طهارت

برای دلبری از این دل ما

هنرها داری و صدها مهارت