عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۴۹ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام نقی(ع)» ثبت شده است

8501

تو همنشین خدا
در بزم عرشیان بودی
بی شرف ها
پایت را
به بزم شراب
باز کردند...
پی نوشت:
یاعلی النقی

8500

رابط ما و خدا بودی
زندانی ات کردن
در پادگان ها...
این حصر و تبعید
کمتر از
کشتن شما نیست.

پی نوشت:
میلاد امام نقی مبارک

8499

روی سجاده می نشست
ترس به جانشان می افتاد
می گفتند در حال توطئه با خداست!
پی نوشت:
مبارک روز میلاد امام نقی

8496

دست شبهات را هم گرفتی
تا انجا که از خوان هدایتت
گمراهی هم
ادم شد!
پی نوشت:
میلادت مبارک یا هادی

8495

یا هادی

روز میلاد تو

جشن هدایت شدن

خود را می گیریم!