عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۳۴۶ مطلب با موضوع «اهل بیت :: حضرت زهرا(س)» ثبت شده است

9640

فاطمیه تمام شد
ولی فدای ولی شدن
تمامی ندارد...

9633

حمله به فاطمه
حمله به حجاب بود


بی عفت ها
در مدینه
 روح عفت و حیا
را به آتش کشیدند

9628

مرگ بعضی ها حجاب است
ولی فاطمه
فکر
حجابِ
بعد از مرگ بود...

9615

حال بچه های فاطمه
بعد فاطمه...


فرض کن
یکی از همسایه ها
در این خانه را بزند
و میخ بخواهد


9607

حضرت زهرا ثابت کرد

مشارکت زنان در عرصه سیاست

تاریخ  را رقم می زند

9606

و آنجا

که جبرائیل را

یارای قدم برداشتن نیست

و اگر قدمی دیگر بردارد

پرش می سوزد

حس می گوید

آنجا اتاق فاطمه است

آری پیامبر 

تو برو

ولی من جبرئیل

از این جلوتر

نمی توانم

بیایم....


معراج رسول

بیت علی و فاطمه است

9603

فاطمیه ها
یاداور این است
که چقدر از فاطمه و مرام او دوریم
فاطمیه
فصل قضاوت است
فصل حکم به اینکه
من کجا هستم و
فاطمه کجا؟

9602

اقای کاندیدا
انتخابات مال شما
فاطمیه مال ما...
جلسات را لطفا
الوده نکنید

9090

در شکست

پهلو شکست

حرمت شکست

اما مقاومت فاطمه را

هیچ قدرتی نتوانست بشکند

فرهنگ مقاومت ادامه دارد...

9088

علی را 

سمت مسجد کشاندند و

فاطمه را

سمت چهارچوب در

اری

پهلو

که بیخودی

نمی شکند!