عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۸۹ مطلب با موضوع «اهل بیت :: حضرت محمد(ص)» ثبت شده است

9734

بعثت
ظهور دوباره خدا
روی زمین بود...

9733

مبعث

یک دنیا

آرزوی خوبِ خدا

برای آدم ها بود...

9606

و آنجا

که جبرائیل را

یارای قدم برداشتن نیست

و اگر قدمی دیگر بردارد

پرش می سوزد

حس می گوید

آنجا اتاق فاطمه است

آری پیامبر 

تو برو

ولی من جبرئیل

از این جلوتر

نمی توانم

بیایم....


معراج رسول

بیت علی و فاطمه است

8573

کوفه
برای داشتن
تبرکی از پیامبر
پسر پیامبر را می کشد!
پیکر عریان حسین
شهادت دهد!

8350

منذر محمد و
هادی علی
«  إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ».
چه دل نشین است وقتی
امام اول هادی و
امام اخر مهدی است


    الرعد آیه : 7

8349

معراج
مذاکرات خدا و محمد بود
برای هموار کردن
جانشینی علی...

8302

شب هجرت از مکه
محمد ابراهیم شده بود و
علی هم اسماعیل
فقط این بار
جای آن کارد
چهل شمشیر تیز
درد دست کفار مکه بود.

8287

و محمد
ابروی تمامی نسل ها را خرید
پیامبری که به وسعت
تمامی انس و جن و ملک
خدا را شناخت
و پرستید
و خدا حق دارد
عاشقش شود
و برای شنیدن نامش
صلوات را
واجب کند.

8255

خدا خدا می کردند
تا نفس های اخر محمد را
با چشم خود ببینند
از حکومت خدا
خسته شده بودند
می خواستند همه دق و دلی 
این چند وقت را
بر سر وصی محمد
و خلیفه خدا
یعنی علی
خالی کنند
و پیامبر رفت و
وصی اش ماند و
یک قوم برگشته از اسلام
یک ملت عاشق گذشته ها
دلتنگ جاهلیت 
شیفته منیت ها...

8236

محبت های پیامبر
کار دست علی داد!
اندازه تمام محبت های نبی
به علی بی محبتی کردند!