عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۸۹۶ مطلب با موضوع «کمی هم خدا» ثبت شده است

9866

آخرت

دنیای تاسف خوردن است

و با مرگ

متاسفم ها

آغاز می شود


9864

من قضا می شدم والا نماز

قضاشدنی نبود...


9860

سکوت قبرستان

به مرده ها 

این اجازه را می دهد

تا بعد سالها

کمی باخود

خلوت کنند

خلوتی مرگبار...


9858

مرگ

به سخره گرفته است

تمام دلخوشی هایمان را


9851

خدا افتاده اونجا

وسط دعوای قسم ها

بس کنیم تو رو خدا...!