عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۸۹۷ مطلب با موضوع «کمی هم خدا» ثبت شده است

9910

سرگرممان می کند شیطان
آخرین بار که کسی فکر کرد
عاشق شد
موحد شد و شهید

9866

آخرت

دنیای تاسف خوردن است

و با مرگ

متاسفم ها

آغاز می شود


9864

من قضا می شدم والا نماز

قضاشدنی نبود...


9860

سکوت قبرستان

به مرده ها 

این اجازه را می دهد

تا بعد سالها

کمی باخود

خلوت کنند

خلوتی مرگبار...


9858

مرگ

به سخره گرفته است

تمام دلخوشی هایمان را


9851

خدا افتاده اونجا

وسط دعوای قسم ها

بس کنیم تو رو خدا...!

9849

دنیا

سالن انتظار

مرگ است...


9848

عجب اوضاعی است!
امتحان من ترک دنیا بود ولی
دنیا خیلی زودتر از این حرفها
مرا ترک کرد!

9841

هر جا
یاد خدا افتادی
زیارتگاهی بساز!

9833

خدایا
نه اینکه نخواستم
نه...!
نشد
یعنی
نتوانستم
به تو فکر کنم
این عقل مریض
توانت را نداشت...