عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۸۹۷ مطلب با موضوع «کمی هم خدا» ثبت شده است

9910

سرگرممان می کند شیطان
آخرین بار که کسی فکر کرد
عاشق شد
موحد شد و شهید

9866

آخرت

دنیای تاسف خوردن است

و با مرگ

متاسفم ها

آغاز می شود


9864

من قضا می شدم والا نماز

قضاشدنی نبود...