عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۸۹۹ مطلب با موضوع «کمی هم خدا» ثبت شده است

10183

بلیطش را اوکی کرد

تا ماه رمضان را
با مسافرت به در کند!

10182

دارد از راه می رسد

ماهی که می سوزاند

جنگل خشک معاصی ام را

زودتر بیا ماه رمضان...

9910

سرگرممان می کند شیطان
آخرین بار که کسی فکر کرد
عاشق شد
موحد شد و شهید

9866

آخرت

دنیای تاسف خوردن است

و با مرگ

متاسفم ها

آغاز می شود


9864

من قضا می شدم والا نماز

قضاشدنی نبود...


9860

سکوت قبرستان

به مرده ها 

این اجازه را می دهد

تا بعد سالها

کمی باخود

خلوت کنند

خلوتی مرگبار...


9858

مرگ

به سخره گرفته است

تمام دلخوشی هایمان را


9851

خدا افتاده اونجا

وسط دعوای قسم ها

بس کنیم تو رو خدا...!

9849

دنیا

سالن انتظار

مرگ است...


9848

عجب اوضاعی است!
امتحان من ترک دنیا بود ولی
دنیا خیلی زودتر از این حرفها
مرا ترک کرد!