عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۴۵ مطلب با موضوع «کمی هم خدا :: دنیاواخرت» ثبت شده است

9866

آخرت

دنیای تاسف خوردن است

و با مرگ

متاسفم ها

آغاز می شود


9849

دنیا

سالن انتظار

مرگ است...


9848

عجب اوضاعی است!
امتحان من ترک دنیا بود ولی
دنیا خیلی زودتر از این حرفها
مرا ترک کرد!