عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۷۷ مطلب با موضوع «کمی هم خدا :: مرگ» ثبت شده است

9860

سکوت قبرستان

به مرده ها 

این اجازه را می دهد

تا بعد سالها

کمی باخود

خلوت کنند

خلوتی مرگبار...


9858

مرگ

به سخره گرفته است

تمام دلخوشی هایمان را


9849

دنیا

سالن انتظار

مرگ است...


9750

به قبرستان نگاه می کنم
حس خوب افسردگی!

9580

مرگ
پایان
دروغ های
ریز و درشت است

صراحت و صداقت
دنیای پس از مرگ
برای امثال من
درد آور است