عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

10099

10176

سلفی های تمام سلفی و عکس در مناطق زده شروع شد کی قرار است برای خدا کار کنیم؟

10175

وقتی قرار نیست زائر کربلا شوی سراغ خاطره هایت می روی خاطره های سالهای قبل و بیچاره کسی که حتی از داشتن این خاطره ها هم محروم است

10174

کوروش جان تو در برابر هیچ مستکبری سر خم نکردی حال بیا و ببین که برخی از هواخواهانت کاسه لیس غرب و امریکا شده اند

10173

به خانه خولی سر زد

تا بانی اولین روضه خانگی شود حسین...

10172

کربلا

خشک بود و بی آب و علف

حسین آمد

این چنین آبادش کرد

من نیز

خشکم و بی و آب و علف

قدم رنجه بفرما

حسین جان


10171

هر روز برای اربعین هزینه جدیدی می تراشند

آیا نوادگان متوکل عباسی به دستگاه های دولتی نفوذ کرده اند؟!

10170

‏تحریم ها
به آب خوردن رسید
ولی در اردوگاه حسین
حرفی از سازش نبود
#راه_حسین

10169

راه حسین یعنی نه به سازش


10168

در راه است تا دوباره معبری بزند تا خودِ خودِ خدا

10167

هنوز به کل یوم عاشورا ایمان نیاورده ای؟ دیروز امروز قتل عام مسلمانان