عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

10054

با خودم قهر کرده ام

راز ننوشتن ها این است

10053

خوارج
به اسم و عشق دموکراسی
بر علی شوریدند...

10052

خدا و اهل بیت

کافی بودند

وجود ما صرفا برای

برگزارشدن بازی

با تماشاگر است!