عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

10052

خدا و اهل بیت

کافی بودند

وجود ما صرفا برای

برگزارشدن بازی

با تماشاگر است!

10051

ناف دنیا را

با ناکامی بسته اند

این خوشی های آنی هم

برای جلوگیری 

از خودکشی هاست!


10050

درک انسان ها

مثل اثر انگشت هایشان

متفاوت است

این راز درک نکردن هایمان است

هرجا هم کسی گفت

درکت می کنم

یا شوخی اش گرفته

یا می خواهد مرهمی باشد

10049

گاهی نمی نویسی

و این ننوشتن

شاهدی است

بر شکی بزرگ

که تمام خودت را

با تردید روبرو می کند...

شکی به وسعت هستی

و تو باز

حال هوای عدم می گیری

و انس با نیستی!


10048

کوفه تو را می خواست

خواستنی جنون آمیز

آنها تمام تو را می خواستند

هر تکه ات را

حسین....


10047

عجیب است

در یک دنیا زندگی می کنیم

ولی هر کداممان

یک دنیا برای خودمان داریم

10046

تا یادمان نرود

خدا به ما

چه فرشته ای

هدیه داد

روز تولدش را

جشن می گیریم...


10045

کثیف ترین توجیه

برای نافرمانی از امام حاضر

ادعای پیروی از امام گذشته است...

10044

و خدا

نقشی برایمان برگزیده است

کشفش می کنیم

بازی اش می کنیم

و خلاص...

10043

جای پرستیدن

پرش چیدن....


#حضرت_فاطمه

10041

حقی که باید کف دست سینمای ایران گذاشت #فراستی است

10040

سینه ات شده

قتلگاهی عجیب!


نه یک ظهر تا غروب

بلکه چند ماه چندبار

تیزی دنده شکسته بود و

سینه ات عجیب

بدتر از گودی

شهید کربلا....

#یا_زهرا

10039

پایه گذار دفاع مقدس است فاطمه...

10038


نوبت گرفته ایم و گوشه ای

خود را مشغول کرده ایم

تا صدایمان بزنند

باجه شماره 7

شماره...

اشتباه نکنید

این جا بانک نیست دنیاست

و پشت آن باجه

فرشته مرگ

نشسته است


10037

با داستانی جدید

باید حسین بشویم

هر کداممان...