عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

9907

کشتن حسین

آن هم به آن شیوه

ثابت کرد

انسان

خدای قدرنشناسی و

 ناسپاسی است


 #ناسپاس


9906

به این باور رسیده ام که

مجرد بودن

گناه کبیره است

و ازدواج

تنها راه توبه از آن است!


#ازدواج


9905

حضورت را نادیده گرفتیم و

برای ظهورت دعا کردیم!


#امام_زمان


9904

آن روز برای کشتنش

شلوغش کردند

امروز برای زیارتش باید

شلوغش کنیم


9903

حس خوب یعنی

من و گذرنامه و ویزای اربعین