عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

9894

معاویه نفس 

به درک واصل شد

و من خوشحال

غافل از اینکه

حاکم بعدی

یزید است!


9892

آسمان و زمین

دلشان برای گریه

لک زده بود

حسین بهانه را

تا بی نهایت

جور کرد


9891

خودت را

 برای من گرفتی و

باز کسوف شد


9893

در نبرد عاشورا

قوم گراها

در مقابل حسین

ایستادند

نه در کنارش...


9890

معاویه هم 

علی را دوست داشت

ولی دنیا را بیشتر...


تا معاویه شدن

چند قدم

فاصله دارم؟!