عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

2891

ظهور امام زمان پایانی است بر غربت خدا.

2896

امروز جنگ ما با سپاه وسوسه هاست.

3087

اگر حسین را خالق کربلا بنامی
 زینب حافظ ان است.


3088


بین حقیقت  و دریافت من

فرسنگها فاصله

و

بین بیان من و دریافت دیگران

فرسنگها فرسنگ فاصله

3090

دیروز پر امید می نوشتم حرف مرا یک نفر درک می کند

امروز نا امید می نویسم حرف مرا هیچ کس درک نکرد

2892

دل کی می گیرد؟

وقتی همه چیز الا خدا

به خوردش می دهیم.

2893

ماهم استعداد جدا شدن داریم هم خدا شدن.

2894

دنیایی که قرار بود راه باشد
 شاه شد.

3091

بچه های مسجدکوفه

آمدن کربلا

کشتن حسین

قربة الی الله

3092

نکنــد در مسجدی
که به شکرانۀ قتل حسین
 بناشده است
به نماز بایستیم!