عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

2975

دلم تنگ نگاه چون بهارت

برای دیدنت کردم طهارت

برای دلبری از این دل ما

هنرها داری و صدها مهارت